Lesní správa

Společnost Colloredo-Mannsfeld hospodaří na majetku p. Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfelda na základě uzavřené pachtovní smlouvy. Péče o 17 189 ha lesních porostů zajišťuje pět polesí (středisek lesní výroby) v rámci tří lesních hospodářských celků (LHC).

LHC JCM Zbiroh (12 380 ha) zahrnuje polesí Vlastec, Trhoň a Lhotu. LHC JCM Dobříš (4 520 ha) obhospodařuje polesí Svatá Anna. Třetím lesním hospodářským celkem je LHC Terešov (289 ha), který byl připojen k majetku v říjnu roku 2020 a tvoří samostatné polesí.

01 — polesí
Colloredo-Mannsfeld - Lesní správa

Polesí Svatá Anna

Název polesí je odvozen od kapličky „U Svaté Anny“, stojící u cesty mezi Dobříší a Rosovicemi, v jejíž blízkosti je sídlo polesí. Polesí Svatá Anna je územně odděleno od většinové, zbirožské části lesní správy a hospodaří na samostatném lesním hospodářském celku. Většina území polesí se nachází severozápadně od města Dobříš, kde je součástí rozsáhlých brdských lesů. Další část lesů pak obklopuje zámecký anglický park zámku Dobříš a jejich jihovýchodní výběžek se rozkládá až k vesničce Kozí Hory nedaleko Nového Knína.

Celková výměra polesí je přibližně 4520 ha. Pozemky polesí se nacházejí zejména na katastrálních území města Dobříš a obcí Rosovice, Buková, Kozí Hory a Stará Huť. Nejvyššími body jsou vrcholy kopců Studený vrch (660 m n. m.), Hradec (648 m n. m.) a Roudný (637 m n. m.)

Téměř celé polesí patří do přírodní lesní oblasti 7- Brdská vrchovina a menší část do přírodní lesní oblasti 10 – Středočeská pahorkatina. Na území polesí Svatá Anna převažují stejnověké smrkové porosty založené po mniškové kalamitě ve dvacátých letech minulého století. Cílem lesnického hospodaření v těchto porostech je zvýšení podílu melioračních dřevin, podpora přirozené obnovy a zajištění stability lesa. Listnaté lesy jsou zastoupeny především dubem a habrem (v nižších polohách) a bukem. Zajímavostí je Přírodní rezervace Hradec s výskytem starých bukových porostů. Významně zastoupena je i borovice.

Kontakty

Polesí Svatá Anna

Adresa: Polesí Svatá Anna 300, 263 01 Dobříš

Vedoucí polesí
Karel Vajs
Tel.: +420 318 521 184
Mob.: +420 724 364 471

Lesnický úsek 01 Jelení Palouky
Lesník: Jiří Hejduk
Tel.: +420 311 583 003
Mob.: +420 724 255 865

Lesnický úsek 02 Buková
Lesník: Václav Procházka
Telefon: +420 318 586 358
Mobil: +420 724 259 516

Lesnický úsek 03 Baba
Lesník: Ing. Martin Zelenka
Mobil: +420 732 105 667

02 — polesí
Colloredo-Mannsfeld - Polesí Vlastec

Polesí Vlastec

Polesí Vlastec se rozkládá na 4 391 ha severně od Zbirohu. Jeho obvod je ohraničen obcemi Žebrák, Hředle, Knížkovice, Kublov, Podmokly, Ostrovec, Lhotka, Drahoňův Ujezd, Jablečno, Líšná, Týček a Drozdov.

Nadmořská výška je v rozmezí od 300 m n.m. (údolí Zbirožského potoka) do 617 m n.m. (Těchovín).

Celé polesí patří do lesní oblasti 8 – Křivoklátsko a z velké části je součástí CHKO Křivoklátsko. Z celkové výměry polesí připadá na 1.zónu 1 093 ha a její součástí je i genová základna buku a dubu (392 ha), Národní přírodní rezervace Kohoutov (30 ha) a Přírodní rezervace Lípa (25 ha). Velká část území je součástí Lesnického parku Křivoklátsko.

Hospodaření polesí je charakterizováno podporou stanovištně vhodných melioračních a zpevňujících dřevin, využíváním přirozené obnovy a citlivou obnovou lesních porostů.

Kontakty

Polesí Vlastec

Adresa: Vlastec 24, 338 08 Zbiroh

Vedoucí polesí
Ing. Vladimír Čížek
Mobil: +420 602 691 890

Lesnický úsek 01 Křižovatky
Lesník: Tomáš Rejšek
Telefon: +420 378 605 509
Mobil: +420 739 566 553

Lesnický úsek 02 Kohoutov
Lesník: Milan Ineman
Mobil: +420 739 413 558

Lesnický úsek 03 Ostrovec
Lesník: Jiří Tláskal
Mobil: +420 724 264 527

Lesnický úsek 04 Hředle
Lesník: Ing. Lenka Zusková
Mobil: +420 739 413 572

03 — polesí
Colloredo-Mannsfeld - příroda s rodokmenem

Polesí Trhoň

Polesí Trhoň se rozkládá na 4 177 ha severovýchodně od Rokycan a jeho obvod je ohraničen obcemi Volduchy, Těškov, Mýto, Kařez, Jivina, Olešná, Strašice, Dobřív, Hůrky a Svojkovice.

Nadmořská výška je v rozmezí od 400 m n. m. (Svojkovice) do 624 m n.m. (Trhoň).

Převládající dřevinou v lesních porostech je smrk na stanovištích ovlivněných vodou. Charakteristickým rysem porostů na těchto stanovištích je snížená stabilita proti bořivému větru.

Rozsáhlá mnišková kalamita ve dvacátých letech minulého století byla příčinou nerovnoměrného věkového rozložení porostů. Nahodilé těžby představují vysoký podíl z celkové výše těžeb. Nezbytnou nutností je zavádění melioračních a zpevňujících dřevin (30 -35%) s podporou stability budoucích lesních porostů.

Kontakty

Polesí Trhoň

Adresa: Holoubkov 51, 338 01 Holoubkov

Vedoucí polesí
Ing. Zdeněk Mrázek
Telefon: +420 371 751 158
Mobil: +420 777 289 017

Lesnický úsek 01 Holoubkov
Lesník: Hynek Beneš
Mobil: +420 732 828 131

Lesnický úsek 02 Hurky
Lesník: Jakub Dyk
Mobil: +420 728 255 275

Lesnický úsek 03 Bébrovna
Lesník: Ing. Lukáš Butor
Mobil: +420 725 501 324

Lesnický úsek 04 Olešná
Lesník: Miloš Herman
Mobil: +420 724 262 729

04 — polesí
Colloredo-Mannsfeld - příroda s rodokmenem

Polesí Lhota

Polesí Lhota se rozkládá na 3 928 ha severovýchodně od Rokycan a jihozápadně od Zbiroha, jeho obvod je ohraničen obcemi Volduchy, Osek, Březina, Sklenná Huť, Skomelno, Sebečice, Drahoňův Újezd, Zbiroh, Kařez a Těškov. Nadmořská výška je se pohybuje od 370 m n. m. (údolí Zbirožského potoka) do 721 m n. m. (nejvyšším vrcholem je Radeč). Na většině rozlohy polesí se rozkládá Přírodní park Radeč, menší severní část zasahuje do CHKO Křivoklátsko. Zajímavostí je Přírodní památka Rumpál ve východní části.

Větší část polesí patří do lesní oblasti 7 – Brdská vrchovina, jeho menší severní část do lesní oblasti 8 – Křivoklátsko. Převažuje smrkové hospodářství středních poloh. Nejčastěji zastoupeným hospodářským souborem je HS 43, následují HS 45, 47 a 41.

V lesních porostech převažuje smrk na dobrých bonitách. Stanoviště jsou často ovlivněna vodou, čímž je ohrožena stabilita lesních porostů. Cílem hospodaření je zvyšování stability a odolnosti lesních porostů, podpora produkční funkce lesa a zvýšení podílu přirozené obnovy.

Kontakty

Polesí Lhota

Adresa: Lhota pod Radčem 27, 337 01 Rokycany

Vedoucí polesí
Ing. Lukáš Slabý
Telefon: +420 371 751 414
Mobil: +420 724 307 567

Lesnický úsek 01 Těškov
Lesník: Nikola Rýdl DiS.
Mobil: +420 731 151 643

Lesnický úsek 02 Sklená Huť
Lesník: Ing. Jakub Hanzlík
Mobil: +420 725 501 303

Lesnický úsek 03 Habr
Lesník: Jindřich Vokáč
Mobil: +420 724 096 412

Lesnický úsek 04 Chotětín
Lesník: Jiří Zuska
Mobil: +420 725 960 663

05 — polesí
Colloredo-Mannsfeld - Polesí Terešov

Polesí Terešov

LHC Terešov bylo k lesnímu majetku připojeno až v říjnu roku 2020. Jedná se o ucelený lesní hospodářský celek o výměře 289 ha ohraničený obcemi Hlovičky, Terešov, Třebnuška, Ostrovec – Lhota a Mlečice. Terén polesí je převážně rovinatý až mírně svažitý, část majetku tvoří příkré stráně nad Vejvanovským potokem západně od Terešova a také stráně spadající ke Zbirožskému potoku a nad Terešovským potokem. Nejníže položená lokalita je nad Zbirožským potokem (340 m n. m.), nejvýše položeným místem je oblast v okolí kaple u Svatého Vojtěcha (492 m n. m.) Celé polesí se nachází v přírodní lesní oblasti 8 – Křivoklátsko a Český kras.

V LHC Terešov převládají v zastoupení jehličnany. Hlavními hospodářskými dřevinami jsou smrk a borovice, místy je vtroušen modřín a jedle. Zajímavostí je výskyt tisu červeného v zastoupení přes 3000 jedinců. Tato populace se nachází v Přírodní rezervaci V Horách západním směrem od obce Terešov a řadí se mezi největší tisové háje ve střední Evropě. Na okraji rezervace stojí pomník Jana Tetřeva, původního majitele velkostatku v Terešově. Ten se významně zasloužil o zvelebení Terešova a místních lesů.

Kontakty

Polesí Terešov

Lesnický úsek 01 Terešov
Polesí Terešov bylo 1.1.2023 organizačně přičleněno k polesí Vlastec.

OSVĚDČENÍ O ÚČASTI V CERTIFIKACI LESŮ

Certifikáty

View

PEFC

Certifikát

1161

Zobrazit

PEFC

Certifikát

308

PEFC

Certifikát

773

Wildlife
Estates

Certifikát

Vracíme
stromy

Certifikát

Dřevo
je cesta

Certifikát

Pořízení lesnické techniky

Projekt „Pořízení lesnické techniky“ byl spolufinancován z fondů EU v rámci Programu rozvoje venkova v OPERACI Technika a technologie pro lesní hospodářství.

Od dodavatele Ing. Vítězslav Hatan (IČO: 11370076) byla dodána následující technika:
• traktor JOHN DEERE 6100M
• čelní nakladač JOHN DEERE 603R
• jednonápravový přívěs PRONAR T654/2
• dvounápravový přívěs PRONAR T653/1

Od dodavatele Plantax spol. s r.o. (IČO: 26709422) byla dodána následující technika:
• Secí stroj Egedal typ Combi, 5 ř.
• Meziřádková prstová plečka Egedal Typ Row Master, 5 ř.
• Rýčový kypřič Imants model 33 KH
• Rozmetadlo hnojiv Pronar NV 161/1
• Postřikovač PZS 500 ST Plantax
• Celozáhonový vyorávač sazenic Egedal Typ SR2-1300 mm

Lesní správa

Galerie

Pochází z archivu firmy, od Ing. Karla Krupičky a pana Adama Karla.

Videa