Kdo jsme?

Colloredo-Mannsfeld

Rod knížat a hrabat Colloredo-Mannsfeld patří už několik století k nejvznešenějším aristokratickým rodinám v zemi. Původně durynský, podle jiných autorů švábský, rod Colloredů se vynořil z anonymity dějin už na počátku 11. století.

Na počátku 13. století se rod rozštěpil do několika větví. Vedle hraběcí větve Colloredů, markýzů di Santa Sofia e Recanati, žijících v Itálii, větve hrabat Mels-Colloredo, žijících v Itálii a Rakousku, se až do našich dob udržela i větev Colloredo-Waldsee. Německý rod Mannsfeldů má údajně počátek už v polovině 10. století.

Rodina Colloredo-Mannsfeld má svůj domov a svůj majetek v Čechách od doby 30-leté války. Majetek vychází z rodového sídla Opočno (v severních Čechách). Zvětšen byl sňatkem (Dobříš ve středních Čechách) a koupí (Zbiroh v západních Čechách).

Za druhé světové války byl majetek rodině zkonfiskován, včetně zámku Zbiroh a Opočno a dalšího majetku. Dobříšský zámek dokonce sloužil jako útočiště štábu SS a část zámeckého mobiliáře byla rozkradena.

Zbirožské panství

Zbirožské panství koupila rodina Colloredo – Mannsfeldů v roce 1879 v dražbě od Vídeňské hypoteční banky, která byla největším věřitelem zkrachovalého podnikatele Dr. Strousberga. Investováním značného množství finančních prostředků a obměnou personálu vlastníci podstatně zlepšili výchozí stav.

Po ukončení války převzal pan Jeroným Colloredo-Mannsfeld svůj majetek a hospodařil na něm do znárodnění v roce 1948.

V průběhu let 1948 – 1992 zajišťoval hospodaření na tomto majetku stát prostřednictvím podniků státních lesů, státního rybářství a zemědělských družstev. Na základě restitučních zákonů byla původnímu majiteli Jeronýmu Colloredo-Mannsfeldovi obnovena vlastnická práva. V roce 1993 založil Lesní a rybniční správu a převzal do nově vzniklé firmy téměř všechny místní zaměstnance státních lesů a státního rybářství. Po jeho úmrtí v roce 1998 se novým majitelem stal jeho synovec, dědic ze závěti, Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld.

Dobříšské panství

Dobříšská část zahrnuje původní rodový majetek. Roku 1630 prodala královská komora panství Dobříš pruskému hraběti Brunovi z Mannsfeldu. V roce 1771 byla dcera Jindřicha Pavla Františka Mannsfelda provdána za Františka Gundakara Colloreda. Podmínkou sňatku bylo zachování jména Mannsfeld v příjmení novomanželů. Přídomek Colloredo-Mannsfeld stvrdila císařovna Marie Terezie v roce 1775. Posledním držitelem tohoto majetku před vyvlastněním nacisty v roce 1942 byl Vikard Colloredo-Mannsfeld.

Restituční nároky na bývalé dobříšské panství byly uplatňovány společně panem Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeldem a paní Kristinou Colloredo-Mansfeldovou, majitelkou bývalého opočenského panství. Po vleklých soudních sporech byly první lesní pozemky vydány až v roce 2002. V roce 2004 došlo k vydání největších lesních celků v katastru města Dobříš a ke vzniku dvou nových organizačních jednotek – polesí Svatá Anna a polesí Obora.

Do konce roku 2005 správu nad vydaným majetkem zajišťovala Lesní a rybniční správa Zbiroh. Dohodami uzavřenými v prosinci 2005 mezi oběma spoluvlastníky byly lesy rozděleny a od 1. 1. 2006 hospodaří na polesí Svatá Anna Lesní a rybniční správa Zbiroh – transformována 1. dubna 2014 na Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o. – a na polesí Obora Správa lesů Kristiny Colloredo-Mansfeldové Opočno.

V současné době tyto dvě společnosti v majetku potomků dvou rodinných větví rodu Colloredo-Mannsfeld hospodaří nezávisle.